LaNuPe 31.1.2019

Kokouksessa käsiteltiin mm talouden tasapainottamisohjelmaa ja palvelusetelirajausta

5 § Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.8.2019 alkaen

Lautakunnalle oli tuotu koulumatkakuljetusten periaatteet hyväksyttäväksi. Periaatteita oli korjattu hieman: koulumatkan vaikeus ja rasittavuus kohtaan oli lisätty kuvauksia ja muutettu lääkärintodistuksen tarve lääkärin suositukseen. Periaatteissa oli pyritty helpottamaan perheiden arkea. Keskusta teki muutos- ja lisäysesityksiä teksiin:

Esitän 1)muutosta kohtaan koulumatkan pituus: Muutettu teksti menisi näin: Esiopetusta saavalla oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. (häviö 3-10)

2) Lisäys kohtaan koulukuljetuksen myöntämisen perusteet: Esikoululainen tai koululainen on oikeutettu koulukyytiin molempien huoltajien kodeista lapselle osoitettuun kouluun silloin, kun kyseessä on yhteishuoltajuus ja lapsen koulumatka täyttää molemmista kodeista koulukyydityksen saamisen kriteerit. Asumisen eri huoltajien kanssa on oltava säännöllistä ja koulun, johon lapselle kyyditystä anotaan, on oltava lähikoulu molemmista kodeista katsoen. (häviö 5-8)

6 § Uusi Järnefeltin koulu – lausunto sijaintipaikasta ja kaavamuutoksen laatiminen
Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutoksen päätöstekstiin, jossa painotetaan turvallisuuteen ja liikennesuunnitelmaan.

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää puoltaa sijaintivaihtoehdoksi uudelle Järnefeltin koululle Källhagens skolan ja Virkkalantien välistä aluetta (VE2) hankeryhmän esityksen mukaisesti.

9 § Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin määrän rajaaminen
Tämä pykälä oli herättänyt todella paljon keskustelua jo etukäteen ja keskustan jäsenet ovat saaneet suoria yhteydenottoja kymmeniä puhelimitse ja sähköpostitse.

Esittelijän muutettu päätösesitys:

”Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää

1.jatkaa palvelusetelien myöntämistä tarveperusteisesti niin, että uusia palvelusetelejä myönnetään perheiden tarpeet ja alueelliset erityistarpeet huomioonottaen. Nykyiset palvelusetelisopimukset pysyvät voimassa.

2.Mikäli palveluseteleihin varattu vuoden 2019 talousarviomääräraha ylittyy niin paljon, ettei sitä voida kompensoida palvelualueen sisältä, lautakunta varautuu tekemään valtuustolle tarvittavan lisämäärärahaesityksen”

Keskustan vastaesitys oli:

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää

1.jatkaa palvelusetelien myöntämistä tarveperusteisesti niin, että uusia palvelusetelejä myönnetään perheiden tarpeet ja alueelliset erityistarpeet huomioonottaen. Nykyiset palvelusetelisopimukset pysyvät voimassa.

  1. Lautakunta velvoittaa lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen viranhaltijat laatimaan periaatteet palvelusetelien myöntämisestä tarveperusteisesti kohdan 1 pohjalta ja tuomaan ne seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

3.Mikäli palveluseteleihin varattu vuoden 2019 talousarviomääräraha ylittyy niin paljon, ettei sitä voida kompensoida palvelualueen sisältä, lautakunta varautuu tekemään valtuustolle tarvittavan lisämäärärahaesityksen

(4-9 häviö)

12 § Nuorisotyön päiväleirikokeilu
Kesäleirien osallistujamäärät ovat vähentyneet huomattavasti viime vuosina ja nuoristyöntekijöiden ehdotuksesta lähdetään pilotoimaan päiväleirejä.

Tarkoituksena on, että leiri olisi osallistujille ilmainen, jolloin mukaan on helpompi saada myös vähävaraisten perheiden lapsia. Jokaiselta leiriläiseltä perittäisiin kuitenkin ruokamaksu noin 25 euroa / viikko. Leirit on suunnattu 1-6 luokkalaisille.

15 § Talouden tasapainottamisohjelma / Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta
Lista jätettiin pöydälle. saamme kuitenkin esittää kysymyksiä ja lisäyksiä listalle. Puheenjohtajan esityksestä teemme omaa viiden kohdan priorisointia ja pidämme seminaarin ennen seuraavaa kokousta, jossa käsitellään lista.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.