Päivi Alanne: ryhmäpuheenvuoro tilinpäätöksestä valtuustokokouksessa 17.6.2020

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut kokousta seuraavat.


Tilinpäätös on surkea. Talouden tasapainotustoimenpiteistä huolimatta tilikauden tulos oli 9.5 milj alijäämäinen. Toki tulos parani pikkuisen edellisvuodesta alijäämän ollessa 2018 melkein 9.8 milj

Tilikauden alijäämä katetaan ensisijaisesti edellisten tilikausien ylijäämällä,
No meillä ei ylijäämää ole. Ulkopuoliset tekijät ovat vaikuttaneet tulokseen, mutta se ei yksin huonoa tulosta selitä

Kuntalain mukaan talouden tasapainottamiseksi ei laadita enää erillistä toimenpideohjelmaa, vaan kaikki yksilöidyt tasapainottamistoimenpiteet esitetään talousarviossa ja -suunnitelmassa


Tätä me nyt valmistelemme, taas
Lautakunnat ovat jo lausuneet omat kantansa esitetyistä säästöistä. Tässä vaikeassa tilanteessa antaisin eri toimielimille enemmän kuin lausunnonantajan roolin. Laajemmalla porukalla voisi löytyä uusia tapoja hankkia tuloja ja säästää. Samojen säästökohteiden esittäminen uudelleen ja uudelleen syö meidän kaikkien voimia, ei anna työrauhaa,eikä kehittymismahdollisuutta

Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Siinä vaiheessa olemme nyt.


Lohjalla on muodostunut tavaksi olla myöhässä ja tästä on päästävä eroon.
Kaupungin hallitus aloitti tilinpäätöksen käsittelyn 6.4. Ja allekirjoitti 14.4.
Tilinpäätöksen tulisi olla kirjanpidon toteuman mukaan valmisteltu ja siinä todetaan miten edellinen tilikausi meni talouden ja toiminnan osalta. Liikaa ovat luottamushenkilöt joutuneet tekemään korjausesityksiä
Toivon, että tässäkin otetaan opiksi ja ensi vuonna virheitä ei ole.

Asia mistä keskusteltiin tilinpäätöksen yhteydessä ja siitä jätettiin eriävämielipidekin on sisäinen valvonta.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Kokonaisvaltainen riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Tätä meidän tulisi tehostaa Esim Vihdissä Kunnanhallituksen selonteko perustuu lautakuntien ja johtokunnan käsittelemiin kyselylomakkeisiin, joissa tilivelvolliset ovat antaneet arviot sisäisen valvonnan nykytilasta. Kyselylomakkeella pyydettiin arvioimaan mm. seuraavia sisäisen valvonnan osa-alueita

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta,                       
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Meillä on oma sisäisen valvonnan ohje ja lisäksi valtuuston 2018 hyväksymä ohje toimeenpanosta josta sitaatti
”Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kuntalain 39 §:n mukaisesti kaupunginhallitus. Sisäisen valvonnan rakenne on organisaation sisäinen suunnitelma, joka sisältää johdon suhtautumistavan, menettelytavat ja toimenpiteet, jotka antavat kohtuullisen varmuuden siitä, että seuraavat yleiset tavoitteet saavutetaan:
• edistetään organisaation tehtävien mukaisesti säännönmukaisuutta, talou- dellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä palvelujen ja tuotteiden laatua;
• turvataan resurssien menetyksiltä, jotka aiheutuvat tuhlauksesta, väärin- käytöstä, asioiden huonosta hoidosta, virheistä, petoksista ja muista epäjohdonmukaisuuksista;
• noudatetaan lakeja, säännöksiä ja johdon ohjeita; sekä
• kehitetään ja ylläpidetään luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta sekä
  esitetään ne rehellisesti määräaikaisissa raporteissa.”
Sisäisen valvonnan osalta toivon että hallituksessa käyty keskustelu oli vasta alku. Ja että me voisimme seuraavaan tilinpäätökseen liittää arvion miten tämä sisäisenvalvonnanohje on toteutunut.

Meidän kannattaa katsoa nyt eteenpäin, tässä ei vaan Lohjaa koskettavassa vaikeassa tilanteessa.
Kaupungin väkiluku on saatava nousuun ja taloustasapainoon.
Uusia tapoja toimia on otettu käyttöön pakon sanelemina. Osa niistä varmasti on myös tuonut säästöjä. Hyödynnetään esim. Etätyöskentelyä jatkossa mahdollisimman kattavasti
Kaikki ei tosiaankaan ole mennyt kuin strömsössä, tulokseen ei voi olla tyytyväinen, mutta on myös onnistumisia jotka näkyvät tilinpäätöksessä
Kiitos tehdystä työstä kaupunginjohtajalle, viranhaltijoille ja henkilöstölle,
Voimia tulevaan
Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy päätösesityksen