Kirsi Ferin: Mielipide Länsi-Uusimaa: 8.10.2021 Teutarin kaatopaikan kunnostaminen

Teutarin kaatopaikkaa käytettiin 50-luvulta vuoteen 1993 asti. Sen jälkeen aluetta on käytetty kompostointialueena vielä vuoteen 2007. Kaatopaikalle on tuotu yhdyskunta- ja teollisuusjätettä, mutta tarkempaa dokumentointia edes haitallisimmista jätteistä ei ole. Erityisesti teollisuusjätteen määrä ja haitta-aineet olisi syytä tietää tarkasti.

Nyt kaatopaikka on lopultakin tarkoitus kunnostaa, sulkea ja maisemoida. Sitä varten on tehty kunnostussuunnitelma, jonka AVI (päätös 245/2021) ja ELY ovat osin hylänneet. Hylkäyksen syy on pintakerroksiin kasvukerrokseksi suunniteltu Hiidensalmen puujätteen liian suuret PCDD/F yhdisteiden haitta-aine pitoisuudet. Nämä yhdisteet ovat ympäristössä erittäin pysyviä, varsin kertyviä, ja vesieliöille, linnuille sekä nisäkkäille myrkyllisiä. AVI toteaa myös, että kaatopaikan vesien hallintaa, seurantaa ja tarkkailua on parannettava. Lohjan kaupunki on teettänyt uudet tutkimukset puujätteen haitta-ainepitoisuuksista, ja toivoo, että puujäte saadaan sijoitettua Teutariin.

Osalle kaatopaikan pintaa on jo koeluonteisesti rakennettu ohut kuori. Kaatopaikan kunnostamisessa on käytetty mm voimakkaasti pilaantuneita maa-aineksia, ja muuta jätemaata, jotka myös kuormittavat ympäristöä. Kaatopaikan kunnostussuunnitelmassa alueen täyttöä jatketaan erilaisilla jätemailla.

ELY-keskuksen lausunnossa kunnostussuunnitelmasta todettiin, että haitta-ainepitoisten maa-ainesten ja muiden jätemateriaalien hyödyntämisen ympäristövaikutuksia ei olla arvioitu kaupungin taholta riittävällä tavalla.

Kaatopaikan ojien vesi on voimakkaan oranssia ja vaahtoavaa. Vesi näyttää kuivana päivänä tulevan kaatopaikan alimmista kerroksista. Ojavesiä ei edelleenkään puhdisteta mitenkään, vaikka kaupunkia on huomautettu asiasta useasti. Jätevedet valuvat lähimpään Kotijärveen ja Tjusträsk-järveen. Etelänpuoleisella alueella esiintyy pohjaveden pilaantumista. Ei ole tiedossa onko uudet vai vanhat jätteet pilanneet pohjaveden. Nykyajan ympäristöarvoihin ja -tietoisuuteen ei enää kuulu puhdistamattoman jäteveden päästäminen vesistöihin tai luontoon.

Kaatopaikan ympärillä on monta luonnonsuojelualuetta, ja alueella on myös rauhoitettuja kasvilajeja. Naapurissa ja lähialueella on paljon asutusta, eläintiloja ja yrityksiä. Heille kaikille Teutarin kaatopaikan kunto ja päästöt ovat hyvin merkittäviä. Teutarin asukkaat ja luonto tarvitsevat vastuullista päätöksentekoa.

Lena Tallqvist (ML), Teknisen lautakunnan jäsen

Kirsi Ferin (kesk.), Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen