Aluvaltuuston varavaltuutettumme Lotta Paakkunainen teki ryhmänsä puolesta aloitteen omaishoidon neuvottelukunnan perustamisesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lotta teki yhteistyötä Hiiden Omaishoitajat ry:n ja Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa. Aloite: Me aloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle perustetaanomaishoidon neuvottelukunta. Lohjalla on perustettu v. 2009 Suomen ensimmäinen omaishoidon neuvottelukunta, johon onkuulunut mm.Continue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen esitti ryhmän puolesta valtuustokokouksessa 15.3.2023 aloitteen kouluvalmentajien palkkaamisen selvittämiseksi Lohjan kouluihin. Selvitetään kouluvalmentajien palkkaaminen Lohjan peruskouluihin Keskustan valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Lohjan kaupunki selvittää kouluvalmentajien palkkaamista Lohjan peruskouluihin. Kouluvalmentaja työskentelee koulussa lasten ja nuorten kanssa. Työskentelyote on positiivinen, ratkaisukeskeinen sekä muutosjohtoinen. Kouluvalmentaja toimii myös koulun kasvatusammattilaisten sekäContinue Reading

Kaupunginvaltuutettumme Lotta Paakkunainen teki keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen Nummi-Pusulan lukion lakkautuspäätöksen ohella tehdystä ponnen käyttöön otosta. Keskustan valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämä ponsi Nummi-Pusulan lukiostudiosta otetaan käyttöön  Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2015 § 165 lakkauttaa Nummi-Pusulan lukion. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitellessään lakkautusta 3.11.2015 §124 esitettiin ponsi, jota puolsi lautakunnanContinue Reading

Me allekirjoittaneet esitämme, että Lohja myöntää yhtäläisen maksuttoman koulukuljetuksen lohjalaisille Sammatin vapaan kyläkoulun oppilaille, kuin kunnallisen koulun oppilaat saavat. Yksityisen oppilaitoksen oppilaat ovat Lohjalle erittäin edullisia, ja koulu on Lohjalle todella vetovoimainen. Meillä ei ole hyvää syytä olla myöntämättä kyläkoulun oppilaille yhtäläistä koulukuljetusta. Useimmat oppilaat asuvat varsin lähellä koulua.  AloiteContinue Reading

Me allekirjoittaneet esitämme, että Lohjalla laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevat toisen asteen opiskelijat liitetään mukaan maksuttomaan koulukuljetusjärjestelmään, sillä kaupungissamme opiskelumatkat ovat pitkiä ja julkinen liikenne on erittäin heikko. Opiskelumatkat ovat liian monille opiskelijoille ja perheille kohtuuttoman kalliita, ja toisinaan myös mahdottomia järjestää mitenkään. Joukkoliikenne ei ole kaikkien ulottuvilla. Koulumatkojen kalleus jaContinue Reading

Keskustan valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Lohjalla kartoitetaan pystyykö perheneuvolan resurssit vastaamaan perheiden tarpeisiin nyt sekä tulevaisuudessa. Unicef myönsi Lohjalle 14. syyskuuta 2021 toisen Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen. Lapsiystävällinen kunta -mallin tuella kunta varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevat lapset tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa tuen. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten tunnistamisessa sekä tarvitun tuenContinue Reading

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat  Päätimme  vuonna 2018 VIHDOIN Lohjan Yhteislyseon lukion toimitilojen tulevaisuudesta ja jo nyt olemme päättämässä urakoitsijasta. Toivottavasti tämä osoittautuu hyväksi ratkaisuksi. Hyvää on se, että keskustellaan, tutkitaan, analysoidaan ja todennäköisesti vanha sanonta “hyvin (eli pitkään) suunniteltu on puoliksi tehty” on lohjalaista perua.   Urakoitsijan valinnassaContinue Reading

Lotta Paakkunainen teki valtuustoryhmän puolesta aloitteen vajaaravitsemuksen seulonnasta ja ravitsemushoidon sisällyttämisestä ikääntyneiden terveydenhuollon hoitopolkuun. Aloitetta valmistellessa on keskusteltu ravitsemuksen asiantuntijoiden kanssa sekä vajaaravitsemuksen tutkijan kanssa ja kysytty myös kaupungin viranhaltijalta kommenttia, onko aloite edes tarpeellinen vai onko kaupungilla toimintakulttuuri jo valmiina. Vastausten perusteella teimme aloitteen: Valtuustoaloite vajaaravitsemuksen seulonnasta ja ravitsemushoidonContinue Reading

Heinäkuun toisena päivänä 2021 uutisoitiin laajasti Lääkäriliiton toiminnanjohtajan vaatimusta suomalaisen terveydenhuollon tasa-arvon korjaamisesta ja lääkekustannusten alas saamisesta. Se, että joutuu miettimään ostaako lääkkeitä vai ruokaa on yksi suurimmista syistä siihen, miksi aloite takuueläkkeen parantamisesta on tehty. SUOMEN eläkepolitiikalle on asetettu kaksi keskeistä sosiaalista tavoitetta. Ensinnäkin toimeentulon tason tulee säilyä eläkkeelle siirryttäessä kohtuullisena. ToiseksiContinue Reading

Esitämme aloitteessamme, että Lohjan kaupungille laaditaan malli, suunnitelma ja mittarit vammaisvaikutusten arvioinnissa. Vammaisten ihmisten oikeuksien vaikutusten arviointi pitää tehdä kaikessa päätöksenteon valmistelussa, jolla on vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään ja vaikutusarvioinnit tulee tehdä vammaisia henkilöitä osallistaen. Tämän täytyy tapahtua riittävän aikaisessa vaiheessa päätöksentekoprosessia vuorovaikutteisesti. Eduskunta ratifioi YK:n vammaisyleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksistaContinue Reading

Esitämme valtuustoaloitteessamme, että kaupunki selvittää mahdollisuutta osoittaa teatteritaiteen perusopetukselle sekä harrasteteatterille Nummentie 6 kiinteistöstä toimintaan soveltuvat tilat. Lohjalla on rikas kulttuuritarjonta useilla aktiivisesti toimivilla teatteriryhmillä ja Lohjalla saa jopa Teatteritaiteen perusopetusta, nyt jo nyt kymmenettä vuotta. Teatterin ja draamakasvatuksen kautta saatava luova osaaminen lisää lapsen ja nuoren henkistä hyvinvointia jaContinue Reading

Lotta Paakkunainen esitti valtuustokokouksessa 19.5.2021 keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen erityislasten palveluiden parantamiseksi. Valtuustoaloite, että selvitetään nepsy-tukityömuodon ottamista osaksi kokonaisvaltaista perhe- ja vammaistyötä neuropsykiatrisesti oireileville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen erityislasten palveluiden parantamiseksi Erityislapsien ja heidän perheittensä tukimuodot pirstoutuvat mm. kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon alaisen vammaispalvelun ja erikoissairaanhoidon alueille.Continue Reading

Kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen ja kunnallisvaaliehdokas Tytti Hyytiä tekivät valtuustoaloitteen kouluterveydenhoitaja toimen säilyttämisestä. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että talouden tasapainottamistoimena esitetty  kouluterveydenhoitajien toimen lakkautus perutaan ja kouluterveydenhoitajien toimi säilytetään. Kouluterveydenhoitajan toimen säilyttäminen on ennaltaehkäisevää ja kustannustaloudellista. Kouluikäisten mielenterveysongelmien perustason hoitovastuun määrittäminen kouluterveydenhuoltoon selkiyttäisi tilannetta, resurssi suunnattaisi mielenterveyspalveluiden tarjoamiseen oppilaille. Mielenterveyspalvelut sisältyvät joContinue Reading

Päivi Alanteen puheenvuoro valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä – esitys aloitteen pitämiseksi edelleen vireillä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Ulkomaisista tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden merkittävä vähentäminen on mahdollista. Kotimaisia raaka-aineita suosimalla, ruokasesonkien kausituotteita hyödyntämällä päästövaikutukset pienenevät, ja samalla vaikutamme kotimaiseen työllisyyteen, eettisiin tuotantotapoihin, ympäristön monimuotoisuuteenContinue Reading

Viime vuosien investointien määrä, jonka kaupunki on sijoittanut uusiin tai uudistettuihin palvelurakennuksiin, on valtavan suuri näin pienelle kaupungille. Emmekä ole päässeet urakassa loppuun. Lisää kiinteistöjä odottaa korjaamista tai kokonaan uusimista. Rakennustemme käyttöikä ja elinkaari on varsin lyhyt. 90-luvulla rakennettu on jo monesti tiensä päässä. 70-luvulla rakennetut on jo pääsääntöisesti purettuContinue Reading