Reeta Kinnunen ja Joni Pitkonen: Vaalikynä Länsi-Uusimaa 27.5.2021: Harrastaminen lapsen hyvinvoinnin tukena

Lasten ja nuorten harrastamisesta puhutaan nyt paljon ja on ymmärretty sen laaja-alaiset hyvinvointivaikutukset. Asia saa näkyvyyttä myös valitettavasti juuri näiden pahoinvoinnin lisääntymisen myötä, joka voidaan osoittaa monilla mittareilla. On tärkeää, että lapset ja nuoret kokevat vapaa-aikansa mielekkäänä ja ovat aktiivisesti osallisina sitä määritettäessä. Keskeinen hyvinvointia suojaava tekijä harrastamisessa näyttäisi juuri olevan ohjattu toiminta sekä sosiaaliset suhteet, kaverit, joiden kanssa tehdään asioita yhdessä kohti yhteistä päämäärää.

Lohja on mukana Harrastamisen Suomen mallin pilotoinnissa. Muutamassa koulussa toimiikin harrastusryhmä koulupäivän yhteydessä. On mm. kuvista, bändikurssia, parkouria, kokkikerhoa ja voimistelua. Kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyöllä on muodostettu monipuolisesti erilaisia harrasteryhmiä. Yleensä harrastus on alkanut koulupäivän jälkeen, joten lapsi on voinut jäädä suoraan koulusta kerhoon. Näin lapsen päivä on hieman pidentynyt koulussa ja iltapäivän tunteihin on vanhempien työssäolon ajaksi tullut mielekästä tekemistä.

Toiminta on vielä pilottivaiheessa, joten sitä on hyvä tarkastella kriittisesti. Haasteena on mm se, että kaikki lapset eivät ole vielä löytäneet sopivaa harrastusta tai ryhmät ovat olleet täynnä. Voi myös olla, ettei jokaisen lapsen vanhempi ole kiinnostunut harrastuksesta tai ei jaksa huolehtia lapselle sellaista. Yleensä nämä lapset ovat niistä perheistä, joissa on muutenkin haasteita elämässä. Lapsella voi myös olla pulmia koulunkäynnissä ja oppimisessa. Erityisesti nämä lapset meidän tulisi saattaa harrastuksen piiriin ja saada heille onnistumisen kokemuksia harrastuksen parissa.

Lasten ja nuorten vapaa-aika ja harrastaminen tulee kytkeä vahvasti oppilas- ja opiskelijahuollon rakenteisiin, alueelliseen hyvinvointityöhön sekä ehkäisevään lapsiperhetyöhön. Näiden tahojen tulee toimia yhteistyössä kodin ja koulun kanssa tarpeiden kartoittamiseksi siten, että jokainen lapsi tulee huomioitua. Tärkeintä on se, että lapsi saa itse olla määrittelemässä omaa vapaa-aikaansa, harrastuksiaan ja sosiaalisia suhteitaan. Hyvinvointitoimijoiden tehtäväksi jää tietysti tarjota toimintaa, joka edistää lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti. Mukava yhdessä tekeminen ja oleminen vahvistaa, sekä tuo luottamusta kavereihin ja aikuisiin. Tällä on iso positiivinen vaikutus me-henkeen ja viihtyvyyteen koulussa ja toimii yhtenä työkaluna kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Haluamme kehittää Lohjan mallin harrastustoiminnan ympärille, olla ideoimassa uusia toteutusmuotoja sekä luomassa puitteita toiminnan jatkamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistyötä tarvitaan niin Lohjan kaupungin, kolmannen sektorin kuin ammatillisten oppilaitostenkin kanssa. Uskomme, että yhteistyöllä saamme paljon hyvää aikaan ja lapset ja nuoret saavat harrastuksia ja mielekästä tekemistä koulupäivän yhteyteen.

Reeta Kinnunen, Joni Pitkonen, Keskustan kuntavaaliehdokkaat