Valtuustoaloite: Valtuustoaloite vammaisvaikutusten arvioinnista (16.6.2021)

Esitämme aloitteessamme, että Lohjan kaupungille laaditaan malli, suunnitelma ja mittarit vammaisvaikutusten arvioinnissa. Vammaisten ihmisten oikeuksien vaikutusten arviointi pitää tehdä kaikessa päätöksenteon valmistelussa, jolla on vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään ja vaikutusarvioinnit tulee tehdä vammaisia henkilöitä osallistaen. Tämän täytyy tapahtua riittävän aikaisessa vaiheessa päätöksentekoprosessia vuorovaikutteisesti.

Eduskunta ratifioi YK:n vammaisyleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista vuonna 2016. Sopimus velvoittaa huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille ihmisille samat mahdollisuudet osallistua yhteiskunnallisesti kuin kaikille muillekin.

Perustuslain mukaan kaikkia ihmisiä on kohdeltava yhdenvertaisesti, eikä ketään saa syrjiä. Myös yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän. Kuitenkaan vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ei vielä käytännössä toteudu. Sitä voisi lisätä vammaisvaikutusten arvioinnilla ja siihen liittyvillä mittareilla.

Käytössä ei ole kattavaa ja systemaattista tietoa päätöksenteon vaikutuksista vammaisiin eikä vammaisista ihmisistä ole tähän mennessä saatu riittävästi tietoa elämän eri osa-alueilta. Vammaisvaikutusten arviointi toisi vammaisten ihmisten elämään nykyistä enemmän oikeusturvaa. Usein vammaispolitiikassa keskitytään sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaikka kattavampi eri elämänalueita koskeva arviointi olisi tarpeen.

Mallina voisi käyttää esimerkiksi lapsivaikutusten arviointia, joka Lohjalla on ollut jo käytössä ja jota kehitetään edelleen. Olisi tärkeää selvittää esimerkiksi työllisyyspolitiikan ja palveluiden vaikutuksia vammaisiin Lohjalla. Vammaiset ihmiset työllistyvät muita ihmisiä huonommin ja kun työllistymisen rakenteelliset esteet saadaan selvitettyä, voidaan niitä alkaa purkaa. Tärkeintä on miettiä toimenpiteitä, joilla vammaiset ihmiset työllistyvät entistä paremmin. Myös muun muassa rakennusten esteettömyydessä on vielä paljon kehittämistä ja korjattavaa. Yhdenvertaisuuden toteutuminen esimerkiksi työllistymisessä voisi edellyttää tässä vaiheessa positiivista erityiskohtelua, josta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Esitämme aloitteessamme, että Lohjan kaupungille laaditaan malli, suunnitelma ja mittarit vammaisvaikutusten arvioinnissa. Vammaisten ihmisten oikeuksien vaikutusten arviointi pitää tehdä kaikessa päätöksenteon valmistelussa, jolla on vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään ja vaikutusarvioinnit tulee tehdä vammaisia henkilöitä osallistaen. Tämän täytyy tapahtua riittävän aikaisessa vaiheessa päätöksentekoprosessia vuorovaikutteisesti.

Lohjalla 16.6.2021 Keskustan valtuustoryhmän puolesta

Lotta Paakkunainen

Tämän aloitteen on allekirjoittanut myös

Forsström, Pirjo-Leena (sd)