Päivi Alanne: vastaesitys tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Kaupunginvaltuutettumme Päivi Alanne teki 19.1.2022 valtuustokokouksessa vastaesityksen Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma tilikausille 2021–2024 ja tilikauden 2021 työohjelma – pykälään.

Ikävä kyllä vastaesitys kaatui äänin 28-23

Tässä valtuutettu Alanteen puheenvuoro ja vastaesitys:

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, muut läsnäolijat

Tarkastuslautakunnan arviointityön perustana tulisi olla kaupungin strategia ja siitä johdetut talousarvion vuositavoitteet. Tarkastuslautakunta laatii nelivuotisen arviointisuunnitelman kuntalain 121 pykälän mukaan. Arviointisuunnitelmalla varmistetaan, että arviointi kohdistuu kaupungin strategian kannalta olennaisiin asioihin ja kattavasti kaupungin keskeiseen toimintaan. Arviointisuunnitelma laaditaan yleisellä tasolla ja se voidaan tuoda valtuustolle tiedoksi

Valtuuston konserniyhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumista sekä työohjelmaan valittujen tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista tilannetta arvioidaan vuosittain. Tytäryhteisöjen arviointi kohdistuu myös kaupungin omistajaohjaukseen ja omistajapoliittisten linjausten tarkoituksenmukaisuuteen ja toteutumiseen.

Arviointisuunnitelma kattaa tarkastuslautakunnan toimikauden, eli siis neljä vuotta. Suunnitelmassa kuvataan vuosikohtaisesti, yleisellä tasolla, mitä minkä tyyppisiä arviointeja tarkastuslautakunta tulee toimikaudellaan toteuttamaan.
Työohjelma laaditaan arviointisuunnitelman pohjalta vuodeksi kerrallaan. Työohjelmassa täsmennetään kyseistä vuotta koskevat arviointikohteet.

Tarkastuslautakunta päätti 27.10.2021 § 69 että

  1. tarkastuslautakunnan laatima valtuustokauden mittainen arviointisuunnitelma saatetaan valtuustolle tiedoksi.
  2. Tarkastuslautakunta hyväksyi keskustelun pohjalta tehdyt täydennykset työohjelmaan

16.12 pykälä 91
Tarkastuslautakunta päivitti arviointisuunnitelmaan aiemmin sovittuja jäsenten seurantavastuita.

Valtuuston käsittelyyn ei ole tuotu arviointisuunnitelmaa, ainoastaan seurantavastuut.
Joten esitän, että Valtuusto päättää merkitä tiedoksi Tarkastuslautakunnan seurantavastuut valtuustokaudelle 2021-2025.

Kuntalain 14 luvun 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi. Joten tämän asian tuominen valtuustoon tiedonsaantioikeuksien saamiseksi oli turha.