Lotta Paakkunainen: Puheenvuoro aluevaltuustossa 12.12.2023 vastauksesta aloitteeseen omaishoidon neuvottelukunnan perustamisesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Aluevaltuutettumme Lotta Paakkunainen oli jättänyt ryhmänsä puoleesta aloitteen omaishoidon neuvottelukunnan perustamisesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 12.12.2023 aluevaltuuston kokouksessa annettiin vastaus aloitteeseen. Paakkunainen kävi pitämässä puheenvuoron ja esitti ponnen, jota valtuutetut Frantsi-Lankia ja Viljanen kannattivat ja joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenvuoro:

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat sekä muut kokousta seuraavat

Kiitän valmistelijoita vastauksesta. Tässä vastauksessa kerrotaan, että Palvelut ja resurssit -lautakunnan tehtävä on muun muassa seurata ja edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. Lautakunta seuraa ja arvioi asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien huomioimista palvelujen suunnittelussa.

On hienoa, että osallisuus on lautakunnan vastausalueena. Aina ei kuitenkaan valmistelussa tai päätöksenteossa ole kuultu vammais- tai vanhusneuvostoa, aina ei kutsut osallistumaan ole tavoittanut alueen asukkaista kuin murto-osan. Vastauksessa myös todetaan Uusien rakenteiden luominen johtaisi helposti päällekkäisyyteen ja nykyisessä taloustilanteessa hyvinvointialueiden rakenteita on arvioitava myös niiden tuomien kustannusten näkökulmasta. Lohjalla on Suomen ensimmäinen omaishoidon neuvottelukunta toiminut jo vuosia, eikä se ole rasittanut tai luonut uusia rakenteita eikä se ole lisännyt kustannuksia. Neuvottelukuntaan kuuluvat luottamushenkilöt ja omaishoitajien edustajat ovat toimineet vapaaehtoispohjalta, eli ilman palkkiota ja valmistelut ovat olleet muiden kuin viranhaltijoiden käsissä.

Vastauksessa todetaan, kuten aloitteessakin, että omaishoito on merkityksellinen ja kustannustehokas tapa huolehtia hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevasta läheisestä esimerkiksi ympärivuorokautiseen palveluasumiseen verrattuna. Silti pelätään, että omaishoitajien kuuleminen toisi lisää kustannuksia.

Nostaisin esille, että kuuleminen ja keskustelu palveluista versus se, että tarjotaan omaishoitajille palveluja, joita luullaan heidän tarvitsevan, seuraa se, että saatetaan tarjota palveluja, jotka eivät sovi, niitä ei käytetä ja se se vasta kallista onkin.

Kuuleminen ei ole kallista. Se olisi suotavaa.

Esitän pontta: aluevaltuusto toivoo omaishoitajayhdistyksien huomioimisen selvittämistä valmisteilla olevassa osallisuusohjelmassa.