Lotta Paakkunainen teki valtuustoryhmän puolesta aloitteen vajaaravitsemuksen seulonnasta ja ravitsemushoidon sisällyttämisestä ikääntyneiden terveydenhuollon hoitopolkuun. Aloitetta valmistellessa on keskusteltu ravitsemuksen asiantuntijoiden kanssa sekä vajaaravitsemuksen tutkijan kanssa ja kysytty myös kaupungin viranhaltijalta kommenttia, onko aloite edes tarpeellinen vai onko kaupungilla toimintakulttuuri jo valmiina. Vastausten perusteella teimme aloitteen: Valtuustoaloite vajaaravitsemuksen seulonnasta ja ravitsemushoidonLue lisää…

Heinäkuun toisena päivänä 2021 uutisoitiin laajasti Lääkäriliiton toiminnanjohtajan vaatimusta suomalaisen terveydenhuollon tasa-arvon korjaamisesta ja lääkekustannusten alas saamisesta. Se, että joutuu miettimään ostaako lääkkeitä vai ruokaa on yksi suurimmista syistä siihen, miksi aloite takuueläkkeen parantamisesta on tehty. SUOMEN eläkepolitiikalle on asetettu kaksi keskeistä sosiaalista tavoitetta. Ensinnäkin toimeentulon tason tulee säilyä eläkkeelle siirryttäessä kohtuullisena. ToiseksiLue lisää…

Esitämme aloitteessamme, että Lohjan kaupungille laaditaan malli, suunnitelma ja mittarit vammaisvaikutusten arvioinnissa. Vammaisten ihmisten oikeuksien vaikutusten arviointi pitää tehdä kaikessa päätöksenteon valmistelussa, jolla on vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään ja vaikutusarvioinnit tulee tehdä vammaisia henkilöitä osallistaen. Tämän täytyy tapahtua riittävän aikaisessa vaiheessa päätöksentekoprosessia vuorovaikutteisesti. Eduskunta ratifioi YK:n vammaisyleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksistaLue lisää…

Esitämme valtuustoaloitteessamme, että kaupunki selvittää mahdollisuutta osoittaa teatteritaiteen perusopetukselle sekä harrasteteatterille Nummentie 6 kiinteistöstä toimintaan soveltuvat tilat. Lohjalla on rikas kulttuuritarjonta useilla aktiivisesti toimivilla teatteriryhmillä ja Lohjalla saa jopa Teatteritaiteen perusopetusta, nyt jo nyt kymmenettä vuotta. Teatterin ja draamakasvatuksen kautta saatava luova osaaminen lisää lapsen ja nuoren henkistä hyvinvointia jaLue lisää…

Lotta Paakkunainen esitti valtuustokokouksessa 19.5.2021 keskustan valtuustoryhmän puolesta valtuustoaloitteen erityislasten palveluiden parantamiseksi. Valtuustoaloite, että selvitetään nepsy-tukityömuodon ottamista osaksi kokonaisvaltaista perhe- ja vammaistyötä neuropsykiatrisesti oireileville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen erityislasten palveluiden parantamiseksi Erityislapsien ja heidän perheittensä tukimuodot pirstoutuvat mm. kasvatuksen ja koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon alaisen vammaispalvelun ja erikoissairaanhoidon alueille.Lue lisää…

Kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen ja kunnallisvaaliehdokas Tytti Hyytiä tekivät valtuustoaloitteen kouluterveydenhoitaja toimen säilyttämisestä. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että talouden tasapainottamistoimena esitetty  kouluterveydenhoitajien toimen lakkautus perutaan ja kouluterveydenhoitajien toimi säilytetään. Kouluterveydenhoitajan toimen säilyttäminen on ennaltaehkäisevää ja kustannustaloudellista. Kouluikäisten mielenterveysongelmien perustason hoitovastuun määrittäminen kouluterveydenhuoltoon selkiyttäisi tilannetta, resurssi suunnattaisi mielenterveyspalveluiden tarjoamiseen oppilaille. Mielenterveyspalvelut sisältyvät joLue lisää…

Päivi Alanteen puheenvuoro valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä – esitys aloitteen pitämiseksi edelleen vireillä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Ulkomaisista tuotteista ei tarvitse luopua kokonaan, mutta niiden merkittävä vähentäminen on mahdollista. Kotimaisia raaka-aineita suosimalla, ruokasesonkien kausituotteita hyödyntämällä päästövaikutukset pienenevät, ja samalla vaikutamme kotimaiseen työllisyyteen, eettisiin tuotantotapoihin, ympäristön monimuotoisuuteenLue lisää…

Viime vuosien investointien määrä, jonka kaupunki on sijoittanut uusiin tai uudistettuihin palvelurakennuksiin, on valtavan suuri näin pienelle kaupungille. Emmekä ole päässeet urakassa loppuun. Lisää kiinteistöjä odottaa korjaamista tai kokonaan uusimista. Rakennustemme käyttöikä ja elinkaari on varsin lyhyt. 90-luvulla rakennettu on jo monesti tiensä päässä. 70-luvulla rakennetut on jo pääsääntöisesti purettuLue lisää…

Tein valtuustoaloitteen selvityksestä resurssien lisäämiseen Lapsiystävällinen kunta-koordinaatiotyöhön, sillä tällä hetkellä Lohjalla ennakkovaikutusarviointeja tehdään oman työn ohella ja esimerkiksi kuntalaisille tehdyt kyselyt ovat tuoneet osviittaa, että kunnollista aikaa tehdä ei ole ja tehdään vähän sinne päin. Se ei varmastikaan viranhaltijoillekaan ole miellyttävää tehdä omaa työtään ns sinne päin. Lapsivaikutusten arvioinnin tekoLue lisää…

Koska Lohjan kokonaispsykologitilanne on erittäin huolestuttava, useat kokonaiset koulualueet ovat ilman koulupsykologia, lastensuojelun toimisto on kokonaan ilman psykologia alkuvuodesta lähtien, ostamme kalliilla psykologipalveluja, eikä se kuitenkaan riitä. Monessa kunnassa on jo palkattu psykiatrian sairaanhoitajia kouluihin ja esimerkiksi Turussa lyhyessä ajassa on lähetteet nuorisopsykiatrian poliklinikalle vähentynyt 30%:lla. Koska kaupunkiin ei saadaLue lisää…

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lohjan kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa ulkomailta tuotavien raaka-aineiden kulutuksen konsernissaan vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen tukemiseksi valmistellaan kattava suunnitelma ja ohjeistus. Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lohjan kaupunki ottaa tavoitteeksi puolittaa ulkomailta tuotavien raaka-aineiden kulutuksen konsernissaan vuoteen 2025Lue lisää…

Lotta Paakkunainen: Valtuustoaloite: uusissa kuin perus- ja sisäilmakorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä suoritettaisi seurantaa 14.2.2019 Esitän valtuustoaloitteessani, että niin uusissa kuin perus- ja sisäilmakorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä suoritettaisi seurantaa vähintään vuonna 2017 hyväksytyn rakennusterveystarkastajan opinnäytetyön suositusten mukaan. Esitän valtuustoaloitteessani, että niin uusissa kuin perus- ja sisäilmakorjatuissa koulu- ja päiväkotikiinteistöissä suoritettaisi seurantaaLue lisää…

Koska hengitystieoireet ovat tavanomaisia väestössä, eikä oireilu itsessään ole suora osoitus kosteusvauriosta ja lukuisat muut sisäilman haittatekijät, kuten liian lämmin ja kuiva sisäilma, ilmanvaihdon ongelmat, allergeenit, tupakansavu ja mineraalikuidut sekä yksilöllinen herkkyys voivat vaikuttaa oireiluun. Esimerkiksi astmaa sairastavat henkilöt voivat saada herkemmin oireita kosteusvauriorakennuksissa kuin terveet henkilöt. Mikäli oireilun epäilläänLue lisää…

Päättäjien tulee tutustua huolellisesti tiellä valitseviin oloihin ja liikenteeseen sekä infrastruktuurin rakentamisen tuomaan erityiseen riskiin paikan päällä. Pelkkä matemaattinen tietokoneohjelma ei kerro kaikkea esimerkiksi rakennusten aiheuttamista katve- ja reagointiaikaa pienentävistä alueista. Koululiitujärjestelmä on vain apuväline ja yksi menetelmä, millä arvioidaan koulukyydin tarpeellisuutta ja yksinomaan sen perusteella ei voi tehdä päätöksiäLue lisää…